Fandom

Mythology Wiki

Peteus

1,308pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0

'Peteus was the son of Orneus of Athens. His father was the son of King Erectheus and brother of King Metion. However, Orneus and Peteus never became kings themselves. Peteus had one son, Menestheus, who became king after his cousin Theseus.

FamilyEdit

Ericthonid Genealogy in Greek mythology
 
 
 
 
 
Hephaestus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ericthonius
 
Praxithea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandion I
 
Zeuxippe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echenais
 
Erectheus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cecrops II
 
Telphousa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metion
 
Iphinome
 
 
Orneus
 
Melaina
 
 
 
Pandion II
 
Pylia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daedalus
 
 
Thronia
 
Peteus
 
Aethra
 
Aegeus
 
 
 
Lycus
 
Ismenis
 
 
Nisos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phrasimede
 
Menestheus
 
 
 
 
 
Theseus
 
Hippolyta
 
 
 
Iobates
 
Metope
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icarus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demophon
 
Phyllis
 
 
 
Amphianax
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxyntes
 
Anchiroe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apheidas
 
 
 
 
Thymoetes

Also on Fandom

Random Wiki